'  |   Kultūros ministerijoje aptarti konkretūs uždaviniai rengiant dainų šventes ir puoselėjant nacionalines tradicijas.

IMG_0279Vasario 25–ąją Kultūros ministerijoje vyko pasitarimas „Mėgėjų meno plėtros regionuose ir dainų švenčių tradicijos išsaugojimo politikos kryptys ir problemos – Baltijos šalių patirtis“. Jame dalyvavo LR kultūros ministras Šarūnas Birutis, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos atstovai, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijų bei valstybės institucijų atstovai. Buvo kalbama apie savo valstybių strategiją, konkrečias priemones bei jų poveikį nacionalinėms tradicijoms ir visuomenei.

Estijos atstovai pasakojo, kad jų šalyje kultūros ministerija vykdo ilgalaikes finansavimo  programas, skirtas prie pasirengimo dainų šventėms prisidedantiems chorams, pučiamųjų instrumentų orkestrams, liaudies šokių ir instrumentinės muzikos kolektyvams, taip pat skiriami konsultantai (vadinamieji mentoriai) padėti vadovams tobulėti, išmokti ir deramai meniškai interpretuoti repertuarą. Vyriausybė išlaiko, skiria programines lėšas valstybinėms įstaigoms (pvz.: Estijos liaudies kultūros centrui, Estijos dainų ir šokių švenčių fondui). Nuolat skatinamos ir pagrindinės nevyriausybinės nacionalinės kultūros organizacijos, tačiau iš jų reikalaujama įgyvendinti valstybės keliamus uždavinius. Tai duoda rezultatų, nes į šį procesą visuomenė įsijungia itin aktyviai – į dainų šventes patenka maždaug pusė norinčių jose dalyvauti kolektyvų.

Latvijoje dainų ir šokių tradicijos saugojimo politika itin sėkmingai veikia visuose valstybės valdymo lygmenyse – nuo vyriausybės, regionų iki savivaldybių. Pastarosios rūpinasi kolektyvų išlaikymu, jų veikla, parama drabužių ir muzikos instrumentų įsigijimui. Valstybė taip pat skiria pajamas šventei repertuarą rengiantiems kolektyvams, jų mokymams – kaimynai didžiuojasi kolektyvų skaičiaus augimu ir itin aukštu meniniu lygiu.

Lietuvoje taip pat esama savų laimėjimų – čia dainų šventės įtraukia į programą kur kas daugiau nacionalinio meno šakų ir žanrų, kai kurie jų yra sėkmingai plėtojami. Sistemingai veikia ir didesniąją visuomenės meninės veiklos dalį globoja valstybinė įstaiga Lietuvos liaudies kultūros centras.

Akcentuodamos dainų šventes kaip aukščiausią nacionalinės kultūros išraiškos formą, visos trys šalys pagrindiniu tikslu laiko nuolatinį visuomenės dalyvavimą jose, žmonių kūrybinio potencialo ir tapatybės ugdymą, istorinio, kultūrinio ir, galiausiai, pilietinio sąryšio su savo valstybe stiprinimą.

IMG_0278

Pasitarime nutarta, kad Lietuvai, kuri tam tikrais rodikliais – bendruoju mėgėjų meno sritį kuruojančių įstaigų, dainų švenčių, su jomis susijusių procesų finansavimu, mėgėjų meno kolektyvų skaičiais ir kt. – nuo kaimyninių šalių atsilieka, reiktų peržvelgti ir kelti naujus valstybinius mėgėjų meno, dainų švenčių ir nematerialaus kultūros paveldo sričių uždavinius. Vyriausybė turėtų įsteigti ilgalaikes tikslines minėtų sričių plėtrą garantuojančias programas, kurios būtų sistemingai finansuojamos iš Kultūros ministerijos biudžeto. Reikėtų sukurti kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą, kartu su savivaldybėmis išspręsti užmokesčio kolektyvų vadovams problemas, juridiškai ir finansiškai įteisinti nevyriausybinį sektorių – nevyriausybines nacionalinės kultūros organizacijas – kaip tarpininką tarp valstybės bei savivaldybių, teikti finansinę paramą kultūros sričiai nusipelniusiems žmonėms.

Pasitarimo dalyviai išreiškė požiūrį, kad Lietuvos savivaldybės taip pat turėtų nuosekliau rūpintis nacionalinės kultūros reiškiniais, numatyti, kaip kurti naujus kolektyvus ir pritraukti vadovus, sudaryti sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, skirti paramą kolektyvams, kad jie įsigytų tautinius kostiumus, muzikos instrumentus, kūrinius repertuarui ir kt.

Visos minėtos priemonės reikalauja greito sprendimo ir įgyvendinimo, omenyje turimas ir artėjantis Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas, kurio vienas svarbiausių akcentų bus Dainų šventė.